Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
sklepu internetowego for-friends.pl

 z dnia 24.05.2013 roku

1. Administratorem danych osobowych Kupujących korzystających ze Sklepu (sklep internetowy for-friends.pl, dostępnego pod adresem internetowym http://www.for-friends.pl/), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Dominika Jager prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „For-Friends” Dominika Jager z adresem: ul. Adama Ciołkosza 11A/2, 30-443, Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem, NIP: 9451910217, Regon: 363202998 X Tel (+48) X (adres do doręczeń:: ul. Adama Ciołkosza 11A/2, 30-443 Kraków). (Administrator).

2. Administrator przetwarza informacje dotyczące Kupujących, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

3. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Kupujących Sklepu a także innych osób fizycznych, które korzystają ze Sklepu, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w wyżej wskazanej stronie internetowej i osób zainteresowanych kontaktem z Administratorem w jakimkolwiek celu. Ilekroć mowa o Kupującym należy przez to rozumieć również inne osoby fizyczne korzystające ze Sklepu.
      3.1.         Dane osobowe Kupujących przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Sklepu, a zwłaszcza:
          a)     świadczenia dostępnych w jego ramach usług lub ich elementów;
          b)    marketingu usług świadczonych przez Administratora;
          c)     obsługi procesu rejestracji;
          d)    logowania na Konto;
          e)     przesyłania przez Administratora na wskazany adres poczty elektronicznej, w formie elektronicznej, zamówionej poczty elektronicznej - newslettera;
          f)     dostosowania Sklepu do potrzeb Kupujących;
         g)    zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu;
         h)     wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
          i)       ewentualnego dochodzenia roszczeń;
          j)      tworzenia wewnętrznych raportów i analiz oraz statystyk oglądalności podstron Sklepu.

 

      3.2.         Dane osobowe osób korzystających ze Sklepu, a nie będących jego Kupującymi przetwarzane są przez Administratora w celu:
           a)     dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób oraz Kupujących;
           b)    wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
           c)     ewentualnego dochodzenia roszczeń;
           d)    tworzenia wewnętrznych raportów i analiz oraz statystyk oglądalności podstron Sklepu.

4.     Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Kupujących odpowiednim organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
      4.1.         Poza przypadkami wskazanymi w punkcie powyższym informacje dotyczące Kupujących nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Kupującego lub tej osoby.
      4.2.         Dane dotyczące Kupującego, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Sklepu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

5.     Każdy Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Dominiką Jager na adres ul. Adama Ciołkosza 11A/2, 30-443 Kraków lub adres poczty elektronicznej sklep@for-friends.pl albo lub korzystając w tym celu z narzędzi kontaktowych dostępnych w ramach Sklepu. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z określonych funkcji Sklepu Kupujący traci możliwość korzystania z nich.

6.     W przypadku, gdy Administrator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez kontakt z Dominika Jager na adres ul. Adama Ciołkosza 11A/2, 30-443 Kraków lub adres poczty elektronicznej sklep@for-friends.pl

7.     Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Kupującego ze Sklepem w logach systemowych Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym o numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego Kupującego, z którego Kupujący łączy się ze Sklepem. Administrator informuje także, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym numeru IP) i rodzaju urządzenia końcowego Kupującego, a także czasu połączenia wskazanych osób ze Sklepem oraz inne dane dotyczące aktywności Kupującego w Sklepie. Wspomniane dane są przetwarzane przede wszystkim w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

8.     Administrator wykorzystuje informacje elektroniczne (niewielkie pliki elektroniczne tzw. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Kupującego. Celem gromadzenia i uzyskiwania przez Administratora dostępu do nich tych informacji elektronicznych jest wyłącznie zwiększenie funkcjonalności usług, w szczególności:
    8.1.         utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej stronie wpisywać loginu i hasła;
    8.2.         lepsze dopasowanie Sklepu do potrzeb Kupujących;
    8.3.         tworzenie statystyk;
    8.4.         prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Kupujących;
    8.5.         tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

9.Wskazane wyżej informacje elektroniczne nie mają na celu gromadzenia danych osobowych Kupującego, nie zmieniają konfiguracji ich komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Kupującego, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Kupującego za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupującego przeglądarki internetowej.
     9.1.         Kupujący  ma możliwość w każdym momencie określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Administratora do tej informacji za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupującego przeglądarki internetowej.
     9.2.         Kupujący ma możliwość w każdym momencie uniemożliwienia przechowywania przez Administratora tych informacji elektronicznych na komputerze Kupującego.

10.  Jeżeli Kupujący zamieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

11.  Administrator zleca czynności związane z hostingiem spółce. Wspomniana spółka nie będzie dokonywała przetwarzania danych osobowych Kupujących Sklepu.

12.  Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Kupującym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Administratorowi na adres poczty elektronicznej sklep@for-friends.pl

13.  Administrator również oświadcza, iż stosowane przy ochronie Sklepu techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.