Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego for-friends.pl, dostępnego pod adresem internetowym http://www.for-friends.pl/ (Sklep), jest Dominika Jager prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „For-Friends Dominika Jager” z adresem: ul. Adama Ciołkosza 11A/2, 30-443, Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: PL9451910217, Regon: 363202998 Tel (+48) 575-361-055 (Sprzedający).
 2. Adres korespondencyjny Sklepu to: ul. Adama Ciołkosza 11A/2, 30-443 Kraków.
 3. Sprzedający świadczy Kupującym usługi określone w niniejszym Regulaminie (Regulamin) na zasadach w nim przewidzianych.
 4. Kupującym jest każda korzystająca ze Sklepu osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 5. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony Sklepu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Explorer, Firefox, Opera lub Chrome w wersjach zarówno na komputery stacjonarne, jak i na urządzenia mobilne, w ich ostatniej wersji stabilnej na dzień korzystania. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Podczas rejestracji i korzystania ze Sklepu wymagane jest, aby przeglądarka Kupującego akceptowała informacje elektroniczne (cookies), o których mowa w niniejszym Regulaminie poniżej.

 

§2

Konto Kupującego i składanie zamówień

 1. Kupujący może dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji albo po zarejestrowaniu.
 2. Rejestracja Kupującego polega na utworzeniu Konta w Sklepie (Konto).
 3. Założenie Konta jest dobrowolne, nieodpłatne i wymaga podania: aktywnego adresu e-mail, wyboru loginu oraz hasła oraz zaakceptowania Regulaminu.
 4. Po założeniu Konta, na wskazany przy rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie tego linku aktywacyjnego kończy proces zakładania Konta.
 5. Korzystanie z Konta wiąże się z określonymi funkcjonalnościami, takimi jak:
     a)   zapamiętanie danych adresowych Kupującego;
     b)   oceny preferencji zakupowych Kupującego;
 6. Kupujący, który dokonał rejestracji może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto podając login i hasło wskazane podczas rejestracji.
 7. Podczas bądź po założeniu Konta, Kupujący może zapisać na Koncie dane do wysyłki.
       a)   W przypadku, gdy formularz wypełnia Kupujący będący konsumentem są to:

                       i.   imię i nazwisko;
                      ii.   adres zamieszkania (ulica, numer budynku i lokalu, kod    pocztowy, miasto, województwo, państwo);
                      iii.   numer telefonu.                 

            b)   Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Kupujący będący przedsiębiorcą do wysyłki zakupionych towarów                         należy podać:

                        i.   firma
                       ii.   Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);                                    
                       iii.  adres siedziby (ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, państwo);
                        iv.  imię i nazwisko osoby do kontaktu;
                         v.  numer telefonu.
8. Zatwierdzając wyżej wskazane dane Kupujący oświadcza jednocześnie, iż dane te są prawdziwe i prawidłowe.         Sprzedający może w związku z realizacją zamówienia dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości
    danych adresowych i kontaktowych wprowadzonych przez Kupującego.

 1. Sprzedający może odmówić zarejestrowania Kupującego jeżeli zachodzą przypadki określone w § 2 ust. 10 Regulaminu poniżej.
 2. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Kupującego może zostać wysłane drogą elektroniczną na adres sklep@for-friends.pl lub poprzez usunięcie Konta przez Kupującego z poziomu strony Sklepu.
 3. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
       a)   cel rejestracji bądź charakter korzystania z Konta przez Kupującego jest sprzeczny z zasadami i celem         funkcjonowania Sklepu bądź zakłóca funkcjonowanie Sklepu;
       b)   prawidłowość podanych przez Kupującego danych budzi uzasadnione wątpliwości, których nie uda się         usunąć poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy;
       c)   Kupujący nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności;
       d)   Kupujący w sposób uporczywy bądź rażący narusza postanowienia Regulaminu.
 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany przez Kupującego przy rejestracji adres e-mail. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Sprzedającego, ponowna rejestracja Kupującego jest możliwa za uprzednią zgodą Sprzedającego.
 5. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą obydwu stron, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wpływa na wykonanie zawartych umów sprzedaży, chyba że obydwie strony zdecydują inaczej.
 6. Termin wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o którym mowa wyżej, wynosi 14 dni.
 7. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta oraz jego usunięciem.

§3

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów przedstawianych na stronie Sklepu.
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są Sprzedający i Kupujący.
 3. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.
 4. Wizerunki towarów zamieszczone na stronie Sklepu mogą w nieznacznym stopniu różnić się od produktów oryginalnych.
 5. Informacje o towarach oraz ich ceny zamieszczone na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami - dalej jako K.C.) i nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 §1 lub 543 K.C.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów przedstawianych na stronie Sklepu. Nie dotyczy to zamówień przyjętych do realizacji.
 7. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Kupującym posiadającym Konto, jak i z Kupującym niezarejestrowanym. Kupujący niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
       a)   podać dane wymagane do rejestracji Konta oraz dane do wysyłki;
       b)   zapoznać się z postanowieniami Regulaminu oraz je zaakceptować.
 8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać o dowolnej porze i dniu tygodnia, przy czym zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13.00, a także w soboty, w niedziele oraz w święta, będą realizowane w następnym dniu roboczym.
 9. Złożenie przez Kupującego zamówienia w Sklepie stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 §1 K.C. i składa się z następujących czynności:
       a)   wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu poprzez dodanie ich do koszyka (kliknięcie    przycisku „Dodaj do koszyka”);
       b)   wybrania sposobu zapłaty i dostawy;
       c)   zalogowania na Konto bądź podania danych wymaganych do realizacji zamówienia;
       d)   dokonania zamówienia (kliknięcie przycisku "Zamawiam").
 10. Po dokonaniu przez Kupującego zamówienia zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia zawierające następujące informacje:
       a)   zamówione towary;
       b)   jednostkowa oraz łączną cenę zamówionych towarów, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów;
       c)   wybrany sposób płatności;
       d)   wybrany sposób dostawy;
       e)   szacowany czas realizacji zamówienia;
       f)   szacowany czas dostawy;
       g)  numer zamówienia.
 11. Modyfikowanie elementów zamówienia oraz danych jest możliwe do chwili dokonania zamówienia. Ewentualna późniejsza zmiana danych jest możliwa jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym drogą elektroniczną, do chwili wysłania Zamówienia przez Sprzedającego do Kupującego.
 12. Oferta jest wiążąca dla Sprzedającego przez 3 dni robocze, po czym wygasa.
 13. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 3 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
        a)   zaakceptowania zamówienia, co prowadzi do zawarcia umowy w dniu złożenia oświadczenia;
        b)   odmowy przyjęcia zamówienia, co prowadzi do nie zawarcia umowy;
        c)   przedstawienia propozycji zmian w ofercie wynikających w szczególności z braku towaru w magazynie bądź u dostawcy. Do zawarcia umowy na podstawie zmienionej oferty, konieczna jest jej akceptacja przez Kupującego. Jeżeli akceptacja przez Kupującego nie nastąpi w ciągu 3 dni roboczych, oferta wygasa.
 1. Zamówienia mogą być również składane drogą telefoniczną, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu 664-286-288
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy.  
 3. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Ewentualna wysyłka towaru za granicę wymaga indywidualnego uzgodnienia warunków z Kupującym. Kupujący może również osobiście odebrać zamówienie pod adresem ul. Adama Ciołkosza 11A/2 30-443 Kraków.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata. W sytuacji wskazania przez Kupującego nieprawidłowego adresu bądź nieodebrania zamówienia dostarczonego pod wskazany przez Kupującego adres, Kupującego obciążają koszty zwrotu przesyłki oraz ewentualnie ponownej dostawy zamówienia pod ten sam lub inny adres.

 

§4

Ceny i sposoby płatności

 1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu:
         a)   podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT;
         b)   nie zawierają kosztów przesyłki;
         c)   mogą w każdej chwili ulec zmianie. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 2. Cennik dostawy stanowi część niniejszego Regulaminu.
 3. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
         a)   przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego;
         b)   kartą kredytową;
         c)   przy odbiorze (za pobraniem);
         d)   gotówką (przy odbiorze osobistym);
         e)   kartą płatniczą (przy odbiorze osobistym);
          f)   za pośrednictwem systemów PayU lub PayPal. 
 4. Dane do przelewu są następujące: For-Friends Dominika Jager, ul. Adama Ciołkosza 11A/2, 30-443 Kraków, numer rachunku: 52 1950 0001 2006 9770 5814 0001
 5. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego. W tytule przelewu zamawiający podaje numer zamówienia.
 6. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 7. W przypadku płatności gotówką, przy odbiorze osobistym, towar wydawany jest w siedzibie Sklepu, po weryfikacji poprawności danych Kupującego i zapłaty ceny.
 8. W przypadku zakupu w jednym zamówieniu minimum trzech opakowań 5kg karmy Fof Friends dowolnego rodzaju koszt wysyłki ponosi Sklep. Szczegóły tej promocj dostępne są pod adresem http://for-friends.pl/s/26-regulamin-promocj-darmowa-przesylka-firma-kurierska
 9. W przypadku płatności kartą płatniczą lub za pomocą systemów płatności elektronicznych Transferuj.pl lub PayPal Kupujący oświadcza, że zapoznał się z zasadami płatności oferowanymi przez tych operatorów i będzie się do nich stosował.
 10. Sprzedający wystawia faktury VAT.

 

§5

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225 z późniejszymi zmianami) Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu przepisów wskazanej ustawy, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Kupującego pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w sytuacji zakupu:
        a)   towarów o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
        b)   towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 3. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie, to znaczy w terminie nie dłuższym niż 14 dni, na adres Sklepu.
 4. Towar powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszt odesłania towaru, w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, ponosi Kupujący. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Zwrot zapłaconej przez Kupującego kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

 

§6

Usługi świadczone za pośrednictwem poczty e-mail

 1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego „Newslettera" oraz wiadomości e-mail na podany przez Kupującego adres poczty e-mail.
 2. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Sklepu do nieokreślonej liczby Kupujących.
 3. Usługa subskrypcji „Newslettera” Sklepu jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Kupującego, który założył Konto.
 4. „Newsletter" jest przesyłany do Kupujących nie częściej niż 2 razy w miesiącu kalendarzowym.
 5. Zamówienie usługi „Newsletter" następuje poprzez wyrażenie zgody przy rejestracji, na stronie głównej Sklepu bądź za pośrednictwem Konta.
 6. Kupujący może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych po zalogowaniu na Konto bądź wysyłając e-mail z takim żądaniem na adres sklep@for-friends.pl.
 7. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 8. Każdy „Newsletter" lub inna poczta elektroniczna pochodząca od Sprzedającego zawiera:

        8.1.   informację o nadawcy;
        8.2.   określenie treści wiadomości w polu „temat”;
        8.3.   informację o sposobie rezygnacji z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Kupującego).

§7

Reklamacje dotyczące towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, czyli funkcjonowania Sklepu.
 2. Część towarów oferowanych w Sklepie jest objęta gwarancjami producentów i dostarczana razem ze stosowanymi kartami gwarancyjnymi. Warunki gwarancji każdorazowo określa producent.
 3. W celu sprawniejszego rozpatrzenia reklamacji, jej zgłoszenie powinno zostać złożone na wypełnionym czytelnie dostępnym na stronie Sklepu formularzu zawierającym:

         3.1    imię i nazwisko (nazwę) Kupującego;
         3.2    numer zamówienia;
         3.3    opis niezgodności towaru z umową bądź rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu;
         3.4    datę zakupu.

4. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: biuro@for-firends.pl bądź na adres: ul. Adama Ciołkosza 11A/2, 30-443 Kraków.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

 

§8

Prawa i obowiązki stron

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do czasowego, jednak nie dłuższego niż 72 godzin wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu.
 3. Kupujący w przypadku zmiany danych wskazanych podczas rejestracji jest zobowiązany do ich zaktualizowania na swoim Koncie.
 4. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i zabezpieczenia loginu oraz hasła dostępu do Konta.
 5. Kupującemu nie wolno przekazywać treści bezprawnych z wykorzystaniem Sklepu.
 6. Kupujący zobowiązuje się także do korzystania z treści zamieszonych na stronie Sklepu wyłącznie w ramach swojego użytku osobistego, a ponadto do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego.

 

§9

Dane osobowe oraz pliki typu „cookies”

 1. Korzystając z usług świadczonych przez Sklep Kupujący wyraża zgodę na:
  1.1.   przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Sklep;
  1.2.   Kupujący wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
  1.3.   przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Kupującego w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep oraz w celach statystycznych.


 2. Przy rejestrowaniu Konta bądź później z poziomu strony internetowej, Kupujący może wyrazić zgodę na:
  2.1.  przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego w celach marketingowych i reklamy;
  2.2.  rozpowszechnianie danych osobowych Kupującego zgromadzonych na Koncie w sieci Internet, w sposób określony w Polityce Prywatności Sklepu.
 3. Podczas zakładania Konta Kupujący podaje następujące dane osobowe:
  3.1.  login – którym Kupujący będzie posługiwał się podczas korzystania ze Sklepu;
  3.2.  swój adres poczty elektronicznej.
 4. W celu realizacji zamówienia, niezbędne jest też podanie przez Kupującego:
  4.1. imienia i nazwiska;
  4.2.  adresu zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica wraz z numerem budynku i mieszkania, państwo);
  4.3.  numer telefonu;
  4.4.  swój adres poczty elektronicznej.
 5. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, i podmioty przez niego upoważnione dokonują przetwarzania danych osobowych Kupujących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu.
 6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne. Sprzedający nie weryfikuje podanych danych osobowych (innych niż dane kontaktowe i adresowe w związku z realizacją zamówienia), jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług w przypadku niepodania przez Kupującego niezbędnych danych osobowych lub podania danych nieprawidłowych lub danych nieprawdziwych.
 7. Kupującemu przysługuje uprawnienie do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
 8. Skorzystanie ze wspomnianych uprawnień wymaga przesłania do Sprzedającego na adres poczty elektronicznej biuro@for-friends.pl odpowiedniego żądania zawierającego wskazanie imienia i nazwiska (nazwy) Kupującego.
 9. Usunięcie Konta Kupującego jest równoznaczne z trwałym i nieodwracalnym usunięciem przez Sprzedającego danych Kupującego i zaprzestając przetwarzania jego danych osobowych Kupującego. Niemniej, Sprzedający zastrzega sobie możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Kupującego, po usunięciu Konta na ewentualne potrzeby zgłaszane przez Policję lub prokuraturę oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do chwili ich rozliczenia.
 10. Kupujący wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego następujących danych technicznych i technologicznych:
  10.1.     adres IP;
  10.2.     wywołany adres internetowy (URL);
  10.3.     adres internetowy, z którego Kupujący przeszedł na strony Sklepu;
  10.4.     rodzaj przeglądarki, z jakiej Kupujący korzysta;
  10.5.     innych informacji transmitowanych protokołem http.
 11. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie przez Sprzedającego na komputerze Kupującego informacji elektronicznych (niewielkich plików elektronicznych tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Sprzedającego.
  11.1.   Celem gromadzenia i uzyskiwania przez Sprzedającego dostępu do nich tych informacji elektronicznych jest wyłącznie zwiększenie funkcjonalności Usług, w szczególności:
               11.1.1.1.  utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej stronie wpisywać loginu i hasła;
               11.1.1.2.  lepszego dopasowania serwisu do potrzeb Kupujących;
               11.1.1.3.  tworzenia statystyk;
               11.1.1.4.  prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Kupującego;
               11.1.1.5.  tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

11.2.   Te informacje elektroniczne nie mają na celu gromadzenia danych osobowych Kupującego, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Kupującego, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Kupującego za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupującego przeglądarki internetowej.

11.3.   Kupujący ma możliwość w każdym momencie określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sprzedającego do tej informacji za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupującego przeglądarki internetowej.

11.4.   Kupujący ma możliwość w każdym momencie uniemożliwienia przechowywania przez Sprzedającego tych informacji elektronicznych na komputerze Kupującego.

 

§10

Postanowienia końcowe

 1. Kupujący może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili na stronie Sklepu, w tym pobrać jego kopię oraz sporządzić wydruk.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 roku, poz. 1176, z późniejszymi zmianami) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000 roku, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronie Sklepu. O każdej zmianie oraz wynikającej z tego możliwości wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni zarejestrowani Kupujący zostaną. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 27 maja 2013 roku.