Regulamin promocji Darmowa Przesyłka Firmą Kurierską

Regulamin promocji „Darmowa Przesyłka Firmą Kurierską”


§1
Organizator promocji

Organizatorem promocji „Darmowa Przesyłka Firmą Kurierską” (zwaną dalej jako „promocja”) jest Gekos Tomasz Augustyn, ul. Biecka 68/2, 38-300 Gorlice, NIP: 738-183-14-33.

§2
Podstawy prowadzenia promocji przez firmę Gekos

 1. Promocja prowadzona jest przez firmę Gekos na podstawie niniejszego regulaminu, w oparciu o który oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa rozstrzygane będą ewentualne wątpliwości lub spory jakie wynikną w związku z promocją.
 2. Regulamin promocji dostępny jest wyłącznie na stronie internetowej: www.for-friends.pl
 3. Regulamin, o którym mowa może uleć zmianie w trakcie obowiązywania niniejszej promocji. Jeśli taka sytuacja nastąpi organizator promocji poda tę informację na stronie  internetowej www.for-friends.pl z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym. Wszystkie zamówienia spełniające kryteria zawarte w niniejszym regulaminie, a złożone w trakcie obowiązywania konkretnej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z treścią obowiązującą na dzień złożenia zamówienia.

 §3
Okres obowiązywania promocji oraz sposób składania zamówień w sklepie www.for-friends.pl

 1. Promocja „Darmowa Przesyłka Firmą Kurierską” trwa od dnia 15.11.2013 do odwołania.
 2. Z promocji mogą korzystać wszyscy Klienci dokonujący zakupu w sklepie internetowym www.for-friends.pl minimum 3 produktów 5 kilogramowych opakowań karmy For Friends dowolnego rodzaju. Zamówienie to powinno być złożone za pośrednictwem aplikacji sklepu internetowego www.for-friends.pl na zasadach opisanych w regulaminie.


§4
Uczestnicy  promocji

Uczestnikami promocji mogą być zarówno osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej o ile mają zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań. 

§5
Zasady  promocji

 1. Promocją objęte są zamówienia minimum 3 produktów dowolnego rodzaju karmy For Friends w 5 kilogramowych opakowaniach oferowanych przez sklep www.for-friends,pl, złożone w czasie wskazanym w § 3 ust.
 2. Koszty przesyłki minimum 3 produktów karmy For Friends w 5 kilogramowych opakowaniach oferowanych przez sklep www.for-friends.pl pokrywa organizator promocji.
 3. Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie przedpłaty na konto bankowe organizatora promocji poprzez wybranie jednej z dwóch poniższych form dostawy: kurier DPD - przedpłata, Poczta Polska - przedpłata.
 4. Zwolnione z opłaty za transport są zamówienia wysyłane Pocztą Polską oraz firmą kurierską obsługującą w konkretnym czasie organizatora promocji.

                               
§6
Reklamacje

 1. Reklamacje związane z promocją uczestnik promocji może składać na piśmie lub pocztą elektroniczną w terminie do 30 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko klienta, jego adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji i może zostać przesłana listem poleconym na adres korespondencyjny Gekos Tomasz Augustyn, ul Żułowska 21, 31-436 Kraków lub adres e-mail: biuro@for-friends.pl
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora promocji w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. O wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego uczestnik promocji zostanie powiadomiony listem poleconym lub poprzez pocztę elektroniczną.
 5. Decyzja organizatora promocji podjęta w procesie reklamacyjnym jest decyzją ostateczną. Nie wyłącza to uprawnień uczestnika promocji do dochodzenia swoich roszczeń na postawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników promocji jest Spółka.
 2. Udział uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora na potrzeby promocji.